ENGLISH

Om förvärvet av skog i Amazonas "Ett sätt för oss att bidra till biodiversitet"

Eternali vill leva som man lär - hållbart. Därför har bolaget, utöver sitt fokus på kortrotationsskog och certifierade plantager, avsikt att förvärva och äga naturlig skog i Brasilien. "Det är ett sätt för oss att bevara och bidra till biodiversiteten", säger tillträdande VD Andreas Forssell.

Att fokusera på en träråvara som bidrar till den gröna omställningen är bara en av tre delar i skogsbolagets Eternalis hållbarhetsarbete. Därutöver har man en rigorös kontroll av samtliga plantager som man förvärvat, eller avser förvärva, samt ett löfte om att äga en väsentlig andel naturskog i bevarande syfte.

– Det handlar om att leva som man lär och säkerställa att hållbarhetsarbetet är med hela vägen från ax till limpa. Vi jobbar bara med plantager med justa villkor och kräver att samtliga plantager FSC-certifieras, vilket är ett sätt att säkerställa goda villkor och att de inte står på röjd urskog, säger Andreas Forssell.

Under de senaste fyra åren har Eternali inventerat över 100 plantager med stående eukalyptus på samt 25 tusen hektar obrukad mark för förvärv och nyplantering av träd, vilket man samlat i en unik markdatabas. Därutöver planerar bolaget vad man kallar en biodiversitetsbank där man samlar investeringar i naturskog i syfte att bevara och skydda den.


– För att vi ska klara av klimatomställningen enligt FN och EUs målsättningar krävs krafttag för minskade utsläpp. Samtidigt ska vi inte påverka världen negativt i form av försämrad biodiversitet. 

– Detta klarar vi av genom vårt hållbarhets- och ESG fokus. Vi kommer bland annat att förvärva och äga naturlig skog i Brasilien för bevarande och för bibehållen biodiversitet. Här är den långsiktiga målsättningen att ha minst 30 procent av befintlig arealanvändning för verksamheten i en ”Biodiversitetsbank”. Vi har en avsiktsförklaring på att förvärva 3 569 hektar. 

Enligt Andreas Forsell är det ovanligt att investera i biodiversitet i ett så tidigt skede som Eternali gör, men han tycker det är viktigt att signalera att bolaget tar frågan på allvar.

– Vi gör hellre dessa investeringar tidigt i bolagets utveckling, vilket gör att andelen naturskog kommer vara hög initialt.  Andelen sjunker sedan mot det långsiktiga målet i takt med att leveranser av träråvaror från våra eukalyptusplantager växer.

Sammanfattningsvis ser Andreas att Eternali bidrar till den gröna omställningen på flera sätt.

Våra gröna råvaror skapar biomassa som i allt högre grad kommer ersätta fossila bränslen och produkter i framtiden, bevarad biodiversitet leder till en bättre miljö för djur och växter och vi skapar fler träd som binder koldioxid - en bra investering för framtiden helt enkelt, säger Andreas Forssell.

Kontakta oss

Stockholm
Birger Jarlsgatan 20 114 34 Stockholm Sverige
emission@eternali.se 

Belém
Rua 28 de Setembro, 1226 Belem/PA 66053-355 Brazil
emission@eternali.se 

www.eternali.se